Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika o naknadama Hanfe

Datum objave: 29.8.2018., 9:44
Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu i nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću trajat će do 28. rujna 2018. Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.