Reorganizacija portfelja utjecala na poslovanje Wiener osiguranja u BiH

Datum objave: 12.3.2019., 21:47
Reorganizacija poslovanja, koja je uslijedila nakon preuzimanja Merkur BH osiguranja Sarajevo (sada Vienna osiguranje) utjecala je na financijski rezultat Wiener osiguranja VIG a.d. Banja Luka u prošloj godini.
Društvo je ostvarilo gubitak prije oporezivanja od 402 tisuće KM. Rezultat u životnim osiguranjima je bio pozitivan 413 tisuća KM, dok je u neživotnom osiguranju ostvaren gubitak u iznosu od 816 tisuća KM, pokazuje financijski izvještaj osiguravatelja.

Društvo je zabilježilo pad premije životnih osiguranja za 39 posto, na 3,6 milijuna KM, a čemu je razlog promjena strategije koja je stupila na snagu 1. travnja. Naime, Viena Insurance Group (VIG) je u sklopu reorganizacije poslovanja u BiH napravilo i reorganizaciju portfelja premije osiguranja. U skladu s tim Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka je isključivi fokus stavio na neživotne vrste osiguranja, dok je preuzeto Merkur BH Osiguranje (sada Vienna osiguranje) zaduženo za životno osiguranje.

Prihodi od premije osiguranja iznosili su 27,39 milijuna KM i pokazuju pad za 2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi čine 64 posto ukupnih prihoda društva.

Poslovni rashodi iznosili su prošle godine 41,3 milijuna KM i pokazuju pad za 12 posto.

Društvo je bilo ažurno u obradi i isplati šteta, navodi se u izvještaju.

Naknade šteta neživotnih osiguranja zajedno sa troškovima obrade i procjene šteta iznose 8,9 milijuna KM i pokazuju pad od 8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Broj riješenih šteta u 2018. godini je 5.152 što je više u odnosu na 2017. godinu za 14,2 posto, a likvidirane su u ukupnom iznosu od 8,5 milijuna KM, što je manje za 18,6 posto u odnosu na prethodnu godinu.